1. Regulamin serwisu Szarada.net

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Szarada.net – internetowego serwisu prowadzonego w domenie szarada.net przez podmiot Imaginarium Katarzyna Pietrak.

Serwis Szarada.net jest platformą społecznościową umożliwiającą rozwiązywanie krzyżówek i innych zadań szaradziarskich oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie rozwiązywanych zadań z innymi użytkownikami serwisu.

Większość treści zamieszczone w serwisie Szarada.net dostępna jest dla wszystkich użytkowników Internetu, do skorzystania z pełnej funkcjonalności niezbędne jest dokonanie procesu rejestracji przez użytkownika.

Rejestracja

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie: adres e-mail, nazwę, pod jaką użytkownik zamierza występować w serwisie (login), zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail. W tej samej wiadomości przesyłane jest użytkownikowi wygenerowane przez serwis hasło umożliwiające zalogowanie się przy użyciu wybranej nazwy użytkownika. Hasło to możne być następnie zmienione przez użytkownika.

W wyniku rejestracji dla użytkownika tworzone jest konto, które stanowią wydzielone dla danego użytkownika w serwisie Szarada.net strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach użytkownika w serwisie. użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych użytkowników.

Zasady korzystania z serwisu Szarada.net

Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach serwisu Szarada.net,a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie Szarada.net.

Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

 • wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych,
 • wypowiedzi w inny sposób naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
 • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym.

Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie Szarada.net adresów i linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w powyższym ustępie.

Prawa autorskie do treści

Użytkownik korzystając z serwisu Szarada.net poprzez umieszczanie komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Imaginarium Katarzyna Pietrak określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Imaginarium Katarzyna Pietrak zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

Użytkownik umieszczając w serwisie Szarada.net treści publiczne lub prywatne (w przypadku prywatnych wyłącznie wówczas, gdy posiadały przez jakikolwiek okres status publicznych), także pomimo późniejszego usunięcia konta lub treści, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany treści, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: określenia słów w krzyżówkach, słowa w krzyżówkach, krzyżówki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:

 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Imaginarium Katarzyna Pietrak ma prawo),
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Imaginarium Katarzyna Pietrak ma prawo),
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Imaginarium Katarzyna Pietrak ma prawo),
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Imaginarium Katarzyna Pietrak ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów (całości lub którejkolwiek części),
 • jakiegokolwiek innego wykorzystania utworów w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej formie (w całości lub części),
 • udziela Imaginarium Katarzyna Pietrak nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Imaginarium Katarzyna Pietrak w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).

Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Imaginarium Katarzyna Pietrak z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Szarada.net. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Imaginarium Katarzyna Pietrak, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Imaginarium Katarzyna Pietrak, jak i przez użytkownika) komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie Szarada.net treści przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Imaginarium Katarzyna Pietrak. Imaginarium Katarzyna Pietrak nie jest w takim przypadku podmiotem publikującym daną treść i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiej publikacji).

Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając komentarze i inne treści, zezwala Imaginarium Katarzyna Pietrak na wykonywanie (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium) autorskich praw zależnych do komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Imaginarium Katarzyna Pietrak ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą treści publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych).

Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Imaginarium Katarzyna Pietrak, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Imaginarium Katarzyna Pietrak, jak i przez użytkownika) komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Imaginarium Katarzyna Pietrak oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym Imaginarium Katarzyna Pietrak zapewnia, iż w serwisie Szarada.net treści użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie.

Rola operatora serwisu Szarada.net

W ramach serwisu Szarada.net udostępniane są użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.

Imaginarium Katarzyna Pietrak nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach serwisu Szarada.net.

W uzasadnionych przypadkach operatorzy serwisu mogą usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie Szarada.net narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

Operatorzy serwisu mogą uniemożliwić użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu Szarada.net (tj. zablokować konto), jeżeli użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach może dojść do usunięcia konta Użytkownika.

Operatorzy serwisu dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu Szarada.net, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub innych przyczyn niezależnych.

Postanowienia końcowe

Na wyraźne żądanie użytkownika operator serwisu Szarada.net usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie użytkownik zamieścił w serwisie Szarada.net. W takim przypadku nie są usuwane zamieszczone komentarze, oddane głosy i inne ślady obecności użytkownika w serwisie.

Imaginarium Katarzyna Pietrak zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu Szarada.net, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu Szarada.net można złożyć w formie elektronicznej na forum.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Imaginarium Katarzyna Pietrak w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie przez nas wskazanym, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.